Algemene voorwaarden Open CNC

Open CNC levert en fabriceerd machines, onderdelen en service voor hout-, kunststof- en aluminiumbewerkers. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de VOF met beperkte aansprakelijkheid Open CNC, gevestigd en kantoorhoudende te Schiedam, Gemeente ’s-Schiedam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 82420408.

V1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

V1.1 Bedankt voor uw bezoek op onze website en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

V1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Open-cnc, Tel.: +31 0641807369, e-mail: contect@opencnc.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

V1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

V2 Contact

V2.1 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de daarbij behorende technische administratie. 

V3 Toepassingen

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de Leverancier, incl. alle advies-, onderhouds- en servicewerkzaamheden uitgevoerd door Open CNC met betrekking tot al dan niet door Open CNC geleverde zaken en diensten. 

3.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Open CNC schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

3.3 Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. 

3.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden afwijkt van en/of in strijd is met een bepaling uit de hoofdovereenkomst tussen Afnemer en Open CNC waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleert de betreffende bepaling uit de hoofdovereenkomst.

V4 Het aanbod

V4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen. 

V4.2 De door Open CNC verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door Open CNC getoonde modellen van Producten en afbeeldingen en beschrijvingen van Producten in de door Open CNC verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren Producten. 

V4.3 Op alle door Open CNC in het kader van het doen van een aanbieding of het afgeven van een offerte verstrekte gegevens en informatie is artikel 17 onverkort van toepassing.

V4.4 Open CNC behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren. 

V4.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

V4.6 Bij het accepteren van aanbiedingen gaat de klant/opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Open CNC. Speciale wensen en eisen staan genoteerd op de aanbieding van Open CNC. Dit dient de afnemer te controleren voordat de aanbieding geaccepteerd wordt.

V4.7 Bij het accepteren van de aanbieding van Open CNC, gaat de afnemer stil zweigend akkoord met de algemene voorwaarden van Open CNC op www.opencnc.nl.

V5 Overeenkomst

V5.1 Klanten doen een aanvraag tot een offerte. Zodra de klant akkoord gaat met de toegestuurd offerte, moet deze ondertekend worden. Zodra de aanbetaling  betaald is en de ondertekende offerte ontvangen is bij Open-cnc, wordt de offerte een order en zal de machine gebouwd worden. 

V5.2 Bij oplevering van de machine, moet het gehele bedrag betaald zijn. De machine kan niet overgedragen worden als er niet betaald is.

V5.3 Alle prijzen aangegeven op de website, mail of telefonisch contact zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk vermeldt/gezegd. 

V5.4 Voor uitgebreide details over een overeenkomst tussen klant en Open CNC, neem contact op met Open CNC

V6 Herroepingsrecht

V6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

V6.2 De genoemde bedenktijd gaat in op de dag  van oplevering. 

V6.3 Volgens de Nederlandse voorschriften voor verkoop op afstand hebben klanten het recht om hun bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te annuleren. De klant heeft recht op een volledige terugbetaling na het retourneren van de artikelen in hun originele staat. Alle retourkosten/transportkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (koper). Klanten moeten hun annuleringsverzoeken in een e-mail sturen. Als u een machine heeft met speciale optie’s, heeft u geen recht op teruggave van het aankoop bedrag. Neem contact met ons op om eventuele vragen te beantwoorden voordat u een annulering aanvraagt. Als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Het annuleren geldt alleen voor de standaard CNC-machines(Lead CNC-machine, QB-22, QA-22 en I-300,TX-series) zonder optie’s. Voor machines die opmaat gemaakt zijn voor de klant, is het retourneren niet mogelijk.

V6.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren.

V6.5 Na het herroepen van het product, zal deze gecontroleerd worden op schade. Constateerd Open CNC schade aan de machine dan zal dit financieel gecompenseerd moeten worden. Hiervoor zal de klant moeten betalen. Schade houdt in: Krassen, gebruiksschade, aanpassing die niet standaard zijn(hardware, elektrisch en software), misbruik. 

V7 Garantie

V7.1 Gerantie termijn is aangegeven op het garantiecertificaat van de Open CNC systemen. Als de machine binnen deze tijd defect raakt door technische redenen, krijg u gratis vervangende onderdelen en service. Dit geldt alleen voor machine die nog in hun orginele staat zijn. Voor machines die aangepast zijn, geldt deze gerantie regeling niet. 

V7.2 Open CNC is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en/of bedrijfsachterstanden als een machine in onderhoud moet en/of een storing heeft. Open CNC neemt z.s.m. contact met u op na het aangeven van een machine storing. Deze wordt z.s.m. opgelost afhankelijk van de planning van Open CNC. 

V7.3  De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines gedurende de periode, na aflevering. Indien de machines niet zijn betaald, kan het verlenen van service/garantie worden opgeschort tot dat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.

V8 Levertijden/Levering

8.1 De opgegeven levertijden, montage- installatie- en/of reparatieduur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de aflevering, montage, installatie en/of reparatie dient Open CNC schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Open CNC een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen Ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2020). Dit betekent – kort samengevat – dat Leverancier de Producten gereed heeft voor afhaling op de door Open CNC opgegeven locatie, op het overeengekomen tijdstip. Afnemer is vervolgens verantwoordelijk voor het laden, het vervoer, de uitklaring en de inklaring van de Producten. Ook indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen, zijn de verkochte Producten Ex Works voor rekening en risico van de Afnemer. Beide partijen worden verondersteld bekend te zijn met de Incoterms 2020.

8.3 Indien de Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden van Open CNC dit toelaten) voor rekening en risico van Afnemer bij Open CNC opgeslagen. Bij niet-tijdige afname is Open CNC gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Open CNC op schadevergoeding en onverminderd het recht van Open CNC om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan. 

8.4 Indien Open CNC voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is de Afnemer verplicht, tenzij het om wegwerpverpakking gaat, de genoemde producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door Open CNC opgegeven adres, bij gebreke waarvan Leverancier de kosten van deze producten aan Afnemer in rekening kan brengen. 

8.5 De Afnemer is jegens Open CNC verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Schade en kosten die ontstaan doordat Afnemer hieraan niet heeft voldaan, zijn volledig voor rekening van de Afnemer. 

V8.6 Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal koper nimmer tegenover verkoper rechten kunnen doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor koper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Aansprakelijkheid voor vervolgschade, in welke vorm dan ook, wordt uitgesloten.

V8.7 De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.

V8.8 Bij aanbetaling gaat de koper akkoord met alle algemene voorwaarden beschreven op de website van Open CNC(www.opencnc.nl). Vanaf moment van aanbetaling zal de levertijd ook gaan lopen.

V9 Overmacht

V9.1 Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomsten in de weg staan. Indien de verkoper de voor de transactie bestemde goederen niet of niet tijdig heeft ontvangen, heeft verkoper de keus de levering uit te stellen dan wel de koopovereenkomst te annuleren.

9.3 In het geval van een ontbinding op grond van het in dit artikel 9 bepaalde, is Open CNC gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is Open CNC jegens de Afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade. 

Adriaen Banckertstraat 10, 3115 JE Schiedam

KvK Nr: 82420408

BTW Nr: NL862464122B01

+31(0)641807369

contact@opencnc.nl

Copyright 2024 © OpenCNC