V1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

V1.1 Bedankt voor uw bezoek op onze website en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

V1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Open-cnc, Tel.: +31 0641807369, e-mail: contect@opencnc.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

V1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

V2 Contact

V2.1 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de daarbij behorende technische administratie. 

V3 Toepassingen

V3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

V3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

V3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

V3.4 Veiligheid: Volg de instructies van de handleiding en het personeel van Open CNC. 

V4 Het aanbod

V4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

V4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

V5 Overeenkomst

V5.1 Klanten doen een aanvraag tot een offerte. Zodra de klant akkoord gaat met de toegestuurd offerte, moet deze ondertekend worden. Zodra de aanbetaling van 40% en 50% voor de I-300 betaald is en de ondertekende offerte ontvangen is bij Open-cnc, wordt de offerte een order en zal de machine gebouwd worden. 

V5.2 Bij oplevering van de machine, moet het gehele bedrag betaald zijn. De machine kan niet overgedragen worden als er niet betaald is.

V5.3 Alle prijzen aangegeven op de website, mail of telefonisch contact zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt/gezegd. 

V5.4 Voor uitgebreide details over een overeenkomst tussen klant en Open CNC, neem contact op met Open CNC

V6 Herroepingsrecht

V6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

V6.2 De genoemde bedenktijd gaat in op de dag  van oplevering. 

V6.3 Volgens de Nederlandse voorschriften voor verkoop op afstand hebben klanten het recht om hun bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te annuleren. De klant heeft recht op een volledige terugbetaling na het retourneren van de artikelen in hun originele staat. Alle retourkosten/transportkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (koper). Klanten moeten hun annuleringsverzoeken in een e-mail sturen. Als u een machine heeft met speciale optie’s, heeft u geen recht op teruggave van het aankoop bedrag. Neem contact met ons op om eventuele vragen te beantwoorden voordat u een annulering aanvraagt. Als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Het annuleren geldt alleen voor de standaard CNC-machines(C-Beam 500×500, C-beam 1000×1000, Lead CNC-machine 1000×1000/1500×1000 en de Lead CNC-machine 1500×1500, QB-22, QA-22 en I-300,TX-series) zonder optie’s. Voor machines die opmaat gemaakt zijn voor de klant, is het retourneren niet mogelijk.

V6.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren.

V6.5 Na het herroepen van het product, zal deze gecontroleerd worden op schade. Constateerd Open CNC schade aan de machine dan zal dit financieel gecompenseerd moeten worden. Hiervoor zal de klant moeten betalen. Schade houdt in: Krassen, gebruiksschade, aanpassing die niet standaard zijn(hardware en software), misbruik. 

V7 Garantie

V7.1 Gerantie termijn is aangegeven op het garantiecertificaat van de CNC-machines. Als de machine binnen deze tijd kapot gaat door technische redenen, krijg u gratis vervangende onderdelen en service. Dit geldt alleen voor machine die nog in hun orginele staat zijn. Voor machines die aangepast zijn, geldt deze gerantie regeling niet. 

V7.2 Open CNC is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en/of bedrijfsachterstanden als een machine in onderhoud moet of een storing heeft. Open CNC neemt z.s.m. contact met u op na het aangeven van een machine storing. Deze wordt z.s.m. opgelost afhankelijk van de planning van Open CNC. 

V8 Levertijden

V8.1 Artikelen worden vanuit ons magazijn rechtstreeks naar klanten verzonden. Aangezien producten geproduceerd moeten worden zal het pakket binnen twee weken gereed zijn om opgehaald of geleverd te worden. Dit kan verschillen met de eisen die de klant stelt. Levertijd van CNC-machines is tussen de twee tot vier weken, afhankelijk van de specifieke eisen van de klant. 

V8.2 In het geval dat een artikel niet op voorraad is, zal Open-cnc de klant informeren over de verwachte doorlooptijd.
Onder speciale omstandigheden (zoals artikelen die alleen beschikbaar zijn op speciale bestellingen of artikelen met een langere doorlooptijd), kan het mogelijk zijn om de artikelen rechtstreeks van de fabrikant naar de klant te verzenden. In dit geval wordt de klant de keuze geboden om de artikelen rechtstreeks van de fabrikant te ontvangen.

V8.3 Leveringen bij klanten op locatie is optioneel. Zodra een klant gebruik wilt maken van transport, zal de klant een vast bedrag betalen voor installatie. 

V5.2 Bij akkoord van de verstuurde offerte, zal een aanbetaling nodig zijn om de bestelling compleet te maken. Afhankelijk van de machine zal dit een betaald percentage zijn van het gehele bedrag. Bij oplevering van de machine, moet het gehele bedrag betaald zijn. De machine kan niet overgedragen worden als er niet betaald is. 

V6.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren.

Adriaen Banckertstraat 10, 3115 JE Schiedam

KvK Nr: 82420408

BTW Nr: NL862464122B01

+31(0)641807369

contact@opencnc.nl

Copyright 2023 © OpenCNC